Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου – Ελένη Μαχαίρα

This 216-pages book was first published in Athens in 1987 and it’s a very rare piece, almost impossible to find. Here’s one introductory text in Greek:

Πρόκειται για μελέτη των απεικονίσεων της μεταξικής νεολαίας, με απώτερο στόχο να μελετηθεί μέσω των απεικονίσεων αυτών η αισθητική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Όμως η αισθητική ενός καθεστώτος είναι η καταγραφή της λογικής του, και για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στους βασικούς ιδεολογικούς άξονες σύμφωνα με τους οποίους «σχεδιάστηκαν» και παράχθηκαν τα μέσα προπαγάνδας του μεταξικού καθεστώτος. Διατυπώνονται μερικές πρώτες σκέψεις για τις απεικονίσεις της Ε.Ο.Ν., έπειτα γενικότερες σκέψεις γύρω από αυτές, και στη συνέχεια οι απεικονίσεις ταξινομούνται δίπλα στα κείμενα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε από μόνες τους, μέσα από μια σύνθεση μικρών σεναρίων, να αποτελούν ένα συγγενικό λόγο, να συνθέτουν μια επιχειρηματολογία που δεν έχει ανάγκη τη διαμεσολάβηση μιας επεξήγησης «τεχνικής» φύσεως. …

Here’s the book’s abstract in French language:

L’ instauration de la dictature de Métaxas a été préparée par la restauration monarchique et opérée par en haut. Ce qui a joué un rôle très important pour son instauration c’était le contexte international et la situation politique économique et sociale de la Grèce, influencée par la crise mondiale et surtout par: la destruction de l’ Asie Mineure, due à la défaite politique du parti de Vénizélos, la crise intérieure des autres partis et la mobilisation des couches populaires.

En ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’Etat métaxiste il y a eu des changements par rapport à la période vénizelo-républicaine.

Il y a eu de nouveaux organes politiques, de nouveaux mécanismes de «consensus» et, en particulier, la définition d’une organisation de l’idéologie et de la culture au plus vaste sens du mot, celle de la Jeunesse. En plus, l’Etat, le «Nouvel Etat» a eu un projet totalitaire, défini par le contrôle absolu de l’Etat sur la société civile et retrouvé dans le slogan «Rien hors l’Etat, tout pour l’Etat».

Ce qui est important dans le cas de la Grèce sous la dictature de Métaxas c’est que l’idéologie et la culture sont symboliquement et seulement symboliquement le lieu d’«accomplissement» du projet totalitaire, puisqu’il y a eu une absence de tout projet consciemment totalitaire. Ce travail, ayant comme support les images de la jeunesse métaxiste, essaie de découvrir et de déployer l’idéologie qui les a fabriquées pour qu’elles deviennent, par la répétition, elles-mêmes une sorte de système idéologique.

C’ est alors à travers l’«image» de l’organisation Nationale de la Jeunesse Grecque que j’essaie de clarifier, jusqu’à un certain point, l’utilisation des notions de: patrie, religion, famille qui, à leur tour, s’appuient sur les mythes du groupe, de la race et du Chef charismatique.

This book was released by the Historical Archive of the Youth IAEN under a Creative Commons license that allows the free circulation of the book as long as it has a non-profit character, the source is mentioned, and it’s made available under the same conditions.

You can either buy a print book at Pelekys.com, the publishing house that has printed several copies on a non-profit basis (thus fully adhering to the Creative Commons license), or download it at IAEN’s website.