Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας (1938)

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεμάτων της Έκθεσης Υγιεινής Αθηνών του 1938. Οι ∆ιεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν […]

Read more »
1 2